Dịch vụ Đào tạo

Các nội dung đào tạo chính của ProfM Việt Nam

– Đào tạo Nhận thức chung Hệ thống Quản lý theo Tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000, GMP/HACCP/ISO 22000/OSHAS 18001/ISO 13485

–  Đào tạo Xây dựng Hệ thống Văn bản theo yêu cầu của Tiêu chuẩn.

– Đào tạo Đánh giá Nội bộ theo Tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, OSHAS 18001, ISO 13485.

– Đào tạo Kỹ năng Kiểm soát Thống kê trong Quản lý Chất lượng (SPC).

– Đào tạo Quản lý Chất lượng Tổng thể (TQM).

– Đào tạo việc xây dựng và áp dụng hệ thống 5S.