Các dịch vụ khác

Lorem ipsum dolor sit amet, rutrum lectus non libero molestie pellentesque

Các dịch vụ khác

–          Hướng dẫn thực hành Đánh giá Nội bộ (IA).

–         Hướng dẫn cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng ( ISO 9004:2000).

–         Hướng dẫn áp dụng các Công cụ Kiểm soát Thống kê (SPC).

–         Đo lường và cải tiến năng suất của doanh nghiệp.

–         Hướng dẫn áp dụng 5S.

–         Cải tiến hoạt động quản lý doanh nghiệp

–         Xây dựng các chỉ số hoạt động quan trọng của doanh nghiệp – KPI