Dịch vụ Tư vấn

Các hoạt động tư vấn chính của ProfM Việt Nam

 1.  Tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2008.
 2.  Tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2004.
 3. Tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp OHSAS 18001:2007
 4. Tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin ISO 27001:2005
 5. Tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng với ngành sản xuất trang thiết bị y tế ISO 13485
 6. Tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý An toàn và Vệ sinh Thực phẩm GMP, HACCP, TCVN5603:1998, ISO 22000.
 7. Tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng đối với ngành sản xuất ô tô xe máy ISO/TS16949.
 8.  Tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng đối với ngành sản xuất dược phẩm (GMP).
 9. Tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý Trách nhiệm Xã hội SA8000.
 10. Tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng cho dịch vụ Kiểm tra và Thử nghiệm (ISO/IEC 17025).
 11. Cải tiến hoạt động quản lý doanh nghiệp,
 12. Xây dựng các chỉ số hoạt động quan trọng của doanh nghiệp – KPI