Môi trường

Đề bài ra:

và hướng dẫn chấm thi của Bộ là:

Theo vị chuyên gia Toán học nói trên, đường thẳng cần tìm có vecto chỉ phương v(2;3;2) nhưng có thể đi qua A, M hay N, tức là có ít nhất 3 phương trình chính tắc nhận v là vecto chỉ phương và có thể đi qua A, M hay N đều đúng. Nghĩa là cả 3 đáp số khác nhau đều đúng.